EVANESCENCE - STADIUM (2017)

Photo by Alexandr Khoroshilov