OOMPH! - KOSMONAVT (2017)

Photo by Andrey Lukovnikov