skillet - stadium live (2014)

Photos by Anna Ulyanova, Evgeny Petrov, Denis Morzhikov, Julia Rvantseva