skillet - MTL Arena (2016)

Photo by Anastasiya Alimova